St.Hans bål

«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»
Del

 

Skal du brenne St. Hans bål?

St -hansbal -pa -tangen -2


Fredag 23. juni er det St. Hansaften, og skal du brenne St. Hans bål er det viktig at du kun bruker materialer av rent tre.

For å ivareta brannsikkerheten og hindre unødig forurensning og plager gjelder følgende regler:

 • En person skal være ansvarlig for bålet, og personen skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for og eventuelt melde i fra om ukontrollert brann.
 • Bålet skal kun inneholde rene og tørre trematerialer.
 • Det er forbudt å brenne miljøfarlig avfall som for eksempeldekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plast, madrasser og gamle båter.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes. Er bålet på friluftsområder, så må dette forekomme i tråd med lokale bestemmelser  
 • Du trenger ikke melde om St. Hans-bål til Brannvesenet. Den ansvarlige må selv vurdere de lokale forholdene, gjøre seg kjent med Skogbrannindeksen for sitt område og bruke sunn fornuft.
 • Slokkeutstyr må finnes på stedet. Bøtter med vann kan benyttes.
 • Bålet må slokkes før det forlates. Brannvesenet forbeholder seg retten til å nekte bålbrenning hvis værforholdene tilsier dette, for eksempel ved sterk vind og/eller tørke som øker brannfaren.
 • Bålområdet skal ryddes etter bruk (spesielt spikre)

Ikke alt kan brennes

St. Hansaften nærmer seg, og mange har nok allerede startet, eller skal til å starte, innsamlingen av materialer for å bygge et stort og flott bål. Tradisjonen med bålbrenning er ofte et høydepunkt for både store og små denne kvelden. Dessverre er det ikke alle som vet at det de hiver i flammene kan være både helse- og miljøskadelig. Både dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter finner veien til St. Hans-bålet.

-       Dette er produkter som kan inneholde svært skadelige stoffer, og som kan føre til alvorlige konsekvenser for både helse og miljø ved brenning.Når det brennes dannes det giftige stoffer i røyken og asken fra bålet. Dette er ikke bra for menneskene rundt, og asken kan også havne i vannet i nærheten av bålet hvor det kan gjøre skade for både mennesker, dyr og natur.  Derfor skal det kun brukes rent treverk på bålet, opplyser miljørådgiver Alena Bohackova.

Gode råd for bygging og brenning av St. Hans bål

 • Området skal være ryddig og bålet skal ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale (100 meter).
 • Bålet bør ikke bygges for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Sørg for av barn holder god avstand til bålet. Kle dem i naturstoffer som bomull og ull. Kunstoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Ta hensyn til naboer. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til St. Hans-bålet.
 • Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket. 
Del
Blank as